Algemene voorwaarden saxofoon 2016-2017

Algemene voorwaarden Saxofoonschool Arjen van El

ï

Saxofoonschool Arjen van El is een praktijk waarin muzieklessen en band- en ensemble lessen wordt aangeboden en verzorgd en voorts het verrichten van al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings in verband kan staan.

ï

De algemene voorwaarden zijn op alle diensten en (gewijzigde, aangevulde, vervolg) van

toepassing.

ï

Inschrijving geschiedt door middel van het ondertekenen van het inschrijfformulier (wordt verstrekt door de docent).

ï

Minderjarige cursisten kunnen zich alleen inschrijven met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.

ï

Een lesjaar is gerelateerd aan het schooljaar van het basisonderwijs Deventer. In de schoolvakanties van het basisonderwijs Deventer wordt geen les gegeven tenzij anders afgesproken. Er zijn 40 lesweken per jaar.

ï

Een inschrijving geldt voor één jaar en wordt verlengd met een jaar tenzij de

overeenkomst uiterlijk twee maanden voor afloop schriftelijk wordt opgezegd.

ï

Tussentijds opzeggen kan met inachtneming van twee kalendermaanden opzegtermijn.

ï

Het jaarlijkse lesgeld wordt vooraf in rekening gebracht. Aan het begin van het seizoen wordt de rekening verstuurd. Er zijn 10 betalingstermijnen, die telkens aan het begin van de maand via een automatische incasso worden geïnd.

Indien de incasso’s om enigerlei reden niet kunnen worden uitgevoerd, behoudt Saxofoonschool Arjen van El zich het recht voor de lessen stop te zetten.

ï

In geval van ziekte van de docent korter dan twee aanééngesloten weken, wordt geen lesgeld gerestitueerd. In geval van langdurige ziekte van de docent, langer dan twee aanééngesloten weken, wordt een invaldocent gezocht die de lessen tijdelijk waarneemt. Mocht het niet mogelijk zijn een invaldocent te vinden, wordt vanaf de derde

aanééngesloten week van de ziekte van de docent, het lesgeld gerestitueerd of verrekend.

ï

Invaldocenten zijn conservatorium geschoold.

ï

In geval van kortdurende ziekte van de cursist korter dan vier aanééngesloten weken, wordt het lesgeld niet gerestitueerd. Duurt de ziekte van de cursist langer dan vier aanééngesloten weken, wordt het lesgeld gerestitueerd of verrekend. Cursist geeft dit

zelf door aan administratie kantoor Pink Fee ( info@pinkfee.nl )

ï

De docent behoudt zich het recht voor om bij verhindering op de lesdag een inhaalles te plannen in een schoolvakantie of op een ander tijdstip.

ï

Bij verhindering van de cursist om welke reden dan ook, is de docent niet verplicht een inhaalles te plannen. Het lesgeld wordt in dit geval niet gerestitueerd.

ï

Lestarieven zullen gerelateerd blijven aan de markt en jaarlijks geïndexeerd worden.

ï

“Saxofoonschool Arjen van El” is een handelsnaam van Arjen van El. Overeenkomsten worden gesloten met Arjen van El.